V

Fabrikant:
Logo:
Land:
Valmet Finland
Vevay Zwitserland